شهرک صنعتی بابکان

اخبار

جلسه مشترک در دفتر مدیریت شرکت شهرک های صنعتی استان

تاریخ :  چهارشنبه   -   6 اسفند 1393
جلسه مشترک در دفتر مدیریت شرکت شهرک های صنعتی استان در ادامه جلسه مشترک مورخه 14 / 11/ 93 با آقای موسوی جهت واگذاری زمین **** و رفع مشکلات شهرک صنعتی بابکان جلسه مشترکی در دفتر شرکت شهرک های صنعتی استان برقرار گردید و پیرامون نحوه واگذاری زمین مذکور و همچنین تشکیل شرکت خدماتی مذاکراتی با معاونت محترم برنامه ریزی و مدیریت شهرک و اعضا هیئت مدیره شهرک صنعتی بابکان تشکیل گردید .
بازگشت به صفحه اخبار