شهرک صنعتی بابکان

اخبار

نهال کاری در سطح فضای سبز شهرک

تاریخ :  دوشنبه   -   18 اسفند 1393
نهال کاری در سطح فضای سبز شهرک با توجه به فرا رسیدن ایام نهال کاری ، نسبت به تهیه نهال در جایگیزین نمودن نهال های فرسوده از طریق شرکت شهرکهای صنعتی استان متقاضی نهال شده که تعداد یکصد نهال از گروه های متفاوت در جای جایه فضای مورد نظر شهرک کاشته شد .
بازگشت به صفحه اخبار