شهرک صنعتی بابکان

اخبار

انتخاب یکی از اعضای هیئت مدیره در عضویت اتاق بازرگانی

تاریخ :  سه شنبه   -   93/12/26
انتخاب یکی از اعضای هیئت مدیره در عضویت اتاق بازرگانی

انتخاب یکی از اعضای هیئت مدیره در عضویت اتاق بازرگانی


جناب آقای امیر میران آملی یکی از اعضای هیئت مدیره شهرک صنعتی بابکان در انتخابات اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان مازندران حائز آرا شدند و به عضویت اتاق بازرگانی منصوب گردیدند. 

بازگشت به صفحه اخبار