شهرک صنعتی بابکان

اخبار

حفر چاه سوم جذبی

تاریخ :  سه شنبه   -   21/7/1394
حفر چاه سوم جذبی

حفر چاه سوم جذبی در انتهای خیابان گلایل شهرک به جهت عدم پاسخ چاه دوم جذبی به هنگام ایام بارانی


بطور کلی شهرک از دو مسیر جهت هدایت آب های سطحی در مسیر چاه های جذبی هدایت می شود.


1- مسیر اول : انتهای خیابان بنفشه/ چاه جذبی 1


2- مسیر دوم : انتهای خیابان گلایل/چاه جذبی 2


3- مسیر سوم: انتهای خیابان گلایل / چاه جذبی 3

بازگشت به صفحه اخبار